فرزهای دندانی تنگستن کارباید | Tungsten Carbide

فرزهای تنگستن کارباید 

 • فرز تنگستن کارباید HM1  میزینگر آلمان ، مناسب برای تراش و پرداخت فرزهای تنگستن کارباید عمر بسیار بالایی نسبت به الماسه داشته و با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق و عالی میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز فیشور تنگستن کارباید HM17  میزینگر آلمان ، مناسب برای  تراش متال و کران فرزهای تنگستن کارباید عمر بسیار بالایی نسبت به الماسه داشته و با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق و عالی میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز تنگستن کارباید HM31A  میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 5.3 میلی متر ، مناسبترین فرز برای برداشت آمالگام در یک مرحله فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز تنگستن کارباید HM31C  میزینگر آلمان با وورکینگ پارت 4.1 میلی متر ، مناسب برای برش کراون در یک مرحله فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز روند تنگستن کارباید HM1S  میزینگر آلمان با  مناسب برای برای تراش فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند. 

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز فیشور کارباید HM21  میزینگر آلمان  مناسب برای آماده سازی حفره دندان فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند. 

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز تنگستن کارباید  راند اند HM21R  میزینگر آلمان ، مناسب برای آماده سازی حفره ترمیم دندان فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند. 

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز اینورتد کارباید HM2  میزینگر آلمان ، مناسب برای آماده سازی حفره ترمیم دندان فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند. 

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز  بیست پره تخم مرغی کارباید  HM379F  میزینگر آلمان ، جهت پالیشینگ با کیفیت بسیار عالی فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز  بیست پره تخم مرغی کارباید  HM379F  میزینگر آلمان ، جهت فینیشیگ با کیفیت بسیار عالی فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب رنگ بندی تقسیم بندی می شوند

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز 20 پره نایف اچ نیدل کارباید    HMD135F  میزینگر آلمان با وورکبنگ پارت 9 میلی متر ، جهت پالیشینگ با کیفیت بسیار عالی فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فرز 30 پره نایف اچ نیدل کارباید    HMD135U  میزینگر آلمان با وورکبنگ پارت 9 میلی متر ، جهت فینیشینگ با کیفیت بسیار عالی فرزهای تنگستن کارباید  با توجه به پره های آنها عملکرد برش آنها بسیار دقیق میباشد این سرفرزها بر حسب ابعاد و شکل و تعداد پره ها طبقه بندی میشود که تعداد پره های آنها با حداقل 6 پره برای تراش سریع و تا حداکثر 30 پره برای پرداخت و بر حسب...

  125,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف